What is Scrum

Wat is Scrum?

Scrum is een Agile aanpak voor het incrementeel ontwikkelen van innovatieve producten. Het is een waarde gedreven aanpak die ervoor zorgt dat de voor de opdrachtgever en eindgebruikers meest waardevolled product wordt opgeleverd binnen de beperkingen van tijd en budget. Het gaat bij de Scrum methode dus om het creëren van klant waarde in plaats van het voldoen aan een vooropgezette planning. Scrum zorgt ervoor dat er een product wordt opgeleverd dat (op dat moment!) voldoet aan de behoeften van de klant, goedkoper en sneller is om te ontwikkelen, en van de vereiste kwaliteit is.

Wil je effectief kennismaken met de essentie van Scrum?


ImprovemenT heeft een compleet overzicht samengesteld van de Scrum Terminologie dat je gratis kunt downloaden. Maar als je een duidelijk antwoord wilt hebben op de vraag: "Wat is Scrum?", en wilt weten hoe jij de Agile werkwijze kunt toepassen in jouw omgeving, is het vele malen effectiever om deel te nemen aan de hoog-rendement Agile Scrum praktijk-training van één middag + avond gevolgd door een follow-up traject voor officiële certificering. als Scrum Master en/of Product Owner. Je krijgt praktijktips en persoonlijke begeleiding van een gepassioneerde Scrum master, Product Owner en Scrum trainer/coach met vele jaren hands-on praktijkervaring.Open-Inschrijving Agile Scrum training + follow-up voor € 475,-
De eerstvolgende Scrum training is volgeboekt, er is een wachtlijst.

Verhoog nu je effectiviteit èn je marktwaarde, en schrijf je nu in!Gemiddelde waardering voor de ImprovemenT Scrum Trainingen: Waardering Schaal 1-10 (64 recensies)


Het Scrum Framework in een notendop


De belangrijkste begrippen in de Scrum methode zijn hieronder weergegeven, gekoppeld aan een korte en kernachtige Nederlandstalige omschrijving. Of klik op een onderdeel in onderstaande grafische weergave van het Scrum framework. Je kunt ook het overzicht van de Scrum Terminologie downloaden.


Wat is Scrum?

Burndown Chart


De Burndown Chart is een grafiek welke de voortgang van het Team gedurende de Sprint toont. Deze grafiek laat zien hoeveel werk het Team nog moet verzetten om het afgesproken Sprint doel te bereiken. De grafiek geeft actuele informatie in hoeverre de Sprint volgens plan verloopt, dus of het Team voorloopt of achterloopt op de ideale lijn. De Sprint Burndown Chart wordt dagelijks bijgewerkt en is zichtbaar voor iedereen.Daily Scrum


Elke dag houdt het Team een korte meeting van maximaal 15 minuten die Daily Scrum of Daily Standup Meeting wordt genoemd. Het doel van deze meeting is het werk te synchroniseren en te zorgen dat de teamleden zo effectief mogelijk hun werk kunnen doen. De Daily Scrum wordt gehouden bij het Scrum Board, bij voorkeur iedere dag op hetzelfde tijdstip. Om de meeting kort en effectief te houden blijft iedereen staan en beantwoord de volgende 3 vragen:
• Wat heb ik gedaan sinds de vorige meeting?
• Wat ga ik doen tot de volgende meeting?
• Welke zaken staan me in de weg, en welke hulp heb ik daar bij nodig?
Technische discussies tussen teamleden vormen geen onderdeel van deze meeting, maar worden indien nodig gehouden na afloop van de Daily Scrum.Definition of Done


De Definition of Done beschrijft waar het resultaat van een Sprint aan moet voldoen. Het zijn de acceptatie criteria voor de taken die zijn afgesproken in de Sprint Backlog, zoals testen, productkwaliteit, documentatie, etc. Na beëindiging van de sprint inspecteert de Product Owner het opgeleverde werk aan de hand van de afgesproken Definition of Done, zodat de kwaliteit van het werk is gegarandeerd. De Definition of Done wordt door het Scrum Team opgesteld en waar nodig aangepast.Definition of Ready


De Definition of Ready geeft aan of een User Story geschikt is om op te nemen in de Sprint Backlog, zodat het Team de User Story zoveel mogelijk zelfstandig kan realiseren. Uitgangpunt is dat het Team pas aan de slag gaat, als het kristalhelder is wat er na afloop van de Sprint moet worden opgeleverd. Hierbij speelt met name de kwaliteit van de Acceptance Criteria zoals omschreven in de Definition of Done een rol.Deliverable


Na afloop van de Sprint levert het Team een Deliverable. Deze Deliverable omvat een product increment, welke door het Team aan de stakeholders wordt gedemonstreerd, zodat zinvolle feedback opgehaald kan worden. De Product Owner verifieert de Deliverable aan de hand van de Sprint Backlog en de van toepassing zijnde Definition of Done. Door deze kortcyclische oplevering van product increments kan tijdig worden bijgestuurd, waardoor er in nauwe samenwerking met de opdrachtgever toegewerkt kan worden naar een eind oplevering met de hoogste waarde voor klant en eindgebruikers.Epic


Een Epic is een omvangrijke User Story, die nog moet worden uitgesplitst in een set kleinere user stories. Meestal beschrijft een Epic een afgebakend stuk functionaliteit of product eigenschap, maar dient nog in meer detail te worden uitgewerkt voordat aan het Team kan worden gegeven om gerealiseerd te worden binnen één Sprint. Het uiteenrafelen van een Epic in kleinere user stories door het Scrum Team (eventueel met behulp van experts buiten het Scrum team) wordt Grooming of Refinement genoemd.Impediment


Een Impediment is iets wat het Team of een teamlid in de weg staat om een afgesproken taak af te ronden. Het is de verantwoordelijkheid van de Scrum Master om deze hindernissen zo snel mogelijk op te (laten) ruimen, zodat het afgesproken Sprint Doel gehaald kan worden. Impediments kunnen zowel technisch als niet-technisch zijn. Sommige blokkades liggen binnen de invloedssfeer van het Team, maar kunnen ook organisatorisch van aard zijn en/of worden veroorzaakt door het management.Kanban


Kanban is een concept gebruikt in Lean Manufacturing. Het is een manier om een productieketen te besturen en te optimaliseren, met name door het opsporen en elimineren van knelpunten en andere bronnen van verspilling. Kanban kan worden toegepast in combinatie met Scrum (Scrumban) om slagvaardig om te kunnen gaan met hoog-urgente zaken die niet zijn voorzien tijdens het plannen van de Sprint (Unplanned Work).Planning Poker


Planning Poker is de manier om met een Team een inschatting te maken van de omvang van een bepaald stuk werk. Iedereen geeft door middel van Planning Pokerkaarten aan hoeveel werk een Backlog Item inhoudt in vergelijking met een ander, bekend stuk werk. Deze schatting wordt meestal uitgedrukt in Story Points. Verschillen in die inschatting worden besproken, waarna het kaarten zich herhaalt totdat er consensus wordt bereikt. De discussie die deze manier van inschatten oplevert zorgt ervoor dat niets wordt vergeten en dat iedereen betrokken is. Planning Poker zorgt voor een snelle en betrouwbare gezamenlijke inschatting van het werk dat moet worden gedaan voor een Sprint of een Release.Product Backlog


De Product Backlog is een lijst met items die betrekking hebben op de functionaliteit van het op te leveren product. Deze items worden User Stories genoemd. De Product Backlog is de kapstok voor de beschrijving van de gebruikers-eisen in de context van een project. De Product Owner is de (enige) eigenaar van Product Backlog. Hij of zij rangschikt de User Stories naar de waarde die ze hebben voor de klant of gebruiker, en zorgt ervoor dat de omvang van ieder item wordt geschat in Story Points. Vlak voor het begin van een volgende Sprint, zorgt de Product Owner dat er een set uitgewerkte User Stories klaar staat, zodat het Team aan de slag kan gaan met de items die de hoogste prioriteit hebben. Dit zorgt ervoor dat de beschikbare capaciteit altijd optimaal wordt ingezet.Product Owner


De Product Owner vertegenwoordigt de belangen van de klant en van de toekomstige gebruikers. De Product Owner brengt de visie van de opdrachtgever in het project, en zorgt ervoor dat het Team met de juiste dingen bezig is ten behoeve van de direct betrokkenen. Daarvoor houdt de Product Owner een lijst bij van items die nog aan het product toegevoegd moeten worden: de Product Backlog. De belangrijkste taak van de Product Owner is het vaststellen van prioriteiten zodat het werk, wat opgepakt moeten worden in de eerstvolgende Sprint, maximale waarde oplevert voor de klant. De Product Owner zorgt ook voor afstemming van die prioriteiten met verschillende stakeholders.Refinement


Refinement (of Grooming) is het continu verrijken en verfijnen van de Product Backlog. Parallel aan het werk gedurende de Sprint zorgt het Scrum Team ervoor dat werk voor volgende sprints wordt voorbereid. Als zodanig voorkomt dit dat het Team tijdens Sprints aan items werken die ze nog niet goed begrijpen. Het Team zit regelmatig samen met de Product Owner en andere belanghebbenden in Refinement Sessies waarin de Product Backlog wordt doorgesproken, verrijkt en meer detail wordt toegevoegd. In deze workshops wordt het werk voor de nabije toekomst doorgenomen en behapbaar gemaakt. Dit zorgt dus voor een continue stroom van waardevol werk dat voldoende gedetailleerd en haalbaar is voor de komende Sprints. Afhankelijk van de complexiteit en de fase van het project, is het niet ongebruikelijk dat teamleden ongeveer 10 à 20% van de tijd besteden aan Refinement.2Release Burndown Chart

De Release Burndown Chart toont de huidige status van het project, en geeft inzicht in de resterende werkzaamheden voor de komende release. Op verticale as worden het resterend aantal Story Points vermeld, op de horizontale as het aantal benodigde Sprints. Na afloop van iedere Sprint worden de gerealiseerde Story Points in mindering gebracht op de vorige stand van zaken. Om een Release Burndown Chart te kunnen opstellen, dient bij de start van het project alle Epics van een globale effort-schatting in Story Points te worden voorzien. Dit vereist in veel gevallen een uitgebreidere omschrijving van de Epics dan alleen een User Story. Een Release Burndown Chart heeft voornamelijk een signaal-functie, waardoor tijdig maatregelen kunnen worden genomen om een project dat mogelijk in problemen is op de rails te krijgen.Retrospective


Iedere Sprint wordt afgesloten met de Retrospective. Tijdens deze meeting kijkt het Team terug op het werkproces in de afgelopen Sprint. Alles wat goed ging moet in ieder geval worden behouden of mogelijk verbeterd. Wat niet goed ging moet worden aangepakt, zodat het Team leert hoe zichzelf te verbeteren, en in volgende Sprints niet dezelfde fouten gemaakt worden.Rollen


Er zijn 3 rollen vertegenwoordigd in het Scrum Team: de Product Owner, die de belangen van de klant vertegenwoordigt; de Scrum Master die het Scrum proces en het Team ondersteunt en het Development Team (of kortweg Team), dat in een korte intervallen een werkend deelproduct kan opleveren.Scrum


Scrum is een framework voor Agile projectmanagement. Het een eenvoudige en flexibele, doch gedisciplineerde methode die snel bruikbare resultaten oplevert. In Scrum wordt gewerkt met zelfstandige, multidisciplinaire Teams die in korte iteraties (Sprints) werkende onderdelen van het eindproduct opleveren. Nauwe samenwerking met de klant, intensieve communicatie, feedback en teamspirit zorgen voor een effectief en prettig werkproces. Hoewel Scrum ontwikkeld is voor software development wordt het ook ingezet voor systeembeheer, sales, marketing en diverse andere vakgebieden.Scrum Board


Het Scrum Board is een bord waarop alle Sprint Backlog Items worden ophangen, meestal in de vorm van Post-It notes. De taken op het bord zijn verdeeld over 3 kolommen: To Do, In Progress en Done. Samen met de Burndown Chart geeft dit bord in één oogopslag inzicht in de huidige status van de lopende Sprint. Het Scrum Board is voor het Team de centrale plaats om het resterende werk en de aanpak af te stemmen, en is de ontmoetingsplaats voor de dagelijkse Scrum Meeting.Scrum Master


De Scrum Master is de coach van het Team. Hij of zij ziet er op toe dat het Team zich houdt aan de spelregels van Scrum. De Scrum Master beschermt het Team gedurende de Sprint voor verstoringen van buitenaf, zodat het Team focus houdt op het afgesproken Sprint doel. De Scrum Master helpt het Team om zichzelf continu te verbeteren, meer snelheid te maken en hogere kwaliteit op te leveren door Impediments (blokkades) op te ruimen.Sprint


Een iteratie in Scrum wordt een Sprint genoemd. Een Sprint heeft een vaste, vooraf afgesproken tijdsduur (timebox), meestal 10 tot 15 werkdagen - maar nooit langer dan 1 maand. Binnen deze tijd pakt het Team een vooraf geselecteerde hoeveelheid werk op, met de bedoeling om dat in z'n geheel af te werken volgens de Definition of Done. Het resultaat van elke Sprint is een zo concreet mogelijk stuk werk, dat gedemonstreerd kan worden aan de stakeholders. Daardoor is het product snel bruikbaar en krijgt het Team zo snel mogelijk feedback op het product en het gevolgde werkproces. Door de opsplitsing van het werk in korte iteraties, kan door tijdige interventie en bijsturing de hoogst mogelijke waarde voor de opdrachtgever en eindgebruikers worden opgeleverd.Sprint Backlog


De Sprint Backlog is een takenlijst die het Team in de Sprint moet afwerken. Items van de Product Backlog worden door het Team opgedeeld in taken tijdens de Sprint planning meeting. Vervolgens worden deze taken (in de vorm van Post-It notes) opgehangen op het Scrum Bord. De Sprint Backlog wordt dus gevormd door alle taken die in de 'To Do' kolom hangen bij de start van de Sprint. Taken van de Sprint Backlog worden niet toegewezen, maar de teamleden pakken in onderling overleg zelf taken op die urgent zijn en passen bij hun kennis en ervaring.Sprint Planning Meeting


Elke Sprint begint met een Sprint Planning Meeting. In deze meeting bespreekt de Product Owner het werk wat hij graag gedaan wil hebben met het Team, aan de hand van de actuele Product Backlog. Vervolgens selecteert het Team de items van de backlog die in één Sprint opgepakt kunnen worden. Deze items worden door het Team uitgewerkt in taken en die taken worden van een uren-inschatting voorzien. Het resultaat is een Sprint plan wat in een korte iteratie uitgevoerd kan worden waarbij er zekerheid is over de uitkomst.Sprint Review


De Sprint Review is een meeting aan het einde van de Sprint, waarbij het resultaat van het werk door het Team wordt gepresenteerd aan de Product Owner en stakeholders. Het Team laat door middel van een korte demonstratie zien dat het product echt werkt en voldoet aan de Definition of Done. Voor de Product Owner is dit een belangrijk moment om feedback te krijgen van andere stakeholders: belangrijke informatie die gebruikt wordt voor het uitwerken en prioriteren van de resterende items op de Product Backlog.Story Points


In plaats van een absolute schatting in tijd, wordt bij Scrum vaak gebruik gemaakt van Story Points om de omvang van een User Story aan te geven. Story Points worden gebruikt om een relatieve schatting te geven, dus ten opzichte van een (al eerder gerealiseerde) referentie met een bekend aantal Story Points. Het gaat bij Story Points uitsluitend om de relatieve afmeting of complexiteit van een User Story, en niet om implementatie details (zoals wie het werk gaat uitvoeren): Story Points zijn derhalve team-onafhankelijk. Story Points worden door het Scrum Team toegekend aan USer Stories tijdens een Planning Meeting, waarbij vaak gebruikt wordt gemaakt van Planning Poker.Team


Het Development Team is een multidisciplinair en zelfsturend team. Het Team is zelfstandig in staat is alle taken van ontwerp, realisatie, testen tot en met de oplevering te verzorgen. Dus alle benodigde expertise is aan boord, en het Team kan dan ook een collectieve verantwoording nemen voor de realisatie van het afgesproken Sprint doel. Meestal heeft het Team een continue samenstelling van circa 5 à 9 leden. Het Team is verantwoordelijk voor zowel het inplannen als het uitvoeren van het werk tijdens een Sprint. Het Team draagt zelf de verantwoordelijkheid voor het werkproces ('Self Empowerment'), zodat het werk zo efficiënt en prettig mogelijk kan worden uitgevoerd. Door elke Sprint af te sluiten met een Retrospective wordt door middel van een team-evaluatie continue gewerkt aan verbeteringen aan dit proces.Team Velocity


De Velocity is een maat voor de capaciteit van het Team, afgemeten aan de hoeveelheid werk die het complete Team in één Sprint kan realiseren. Deze Velocity wordt uitgedrukt als het totaal aantal Storypoints van de User Stories die het Team volledig heeft opgeleverd. De Velocity wordt dus niet berekend, maar is een team-gerelateerde grootheid die in de praktijk wordt bijgehouden. Op basis van deze Velocity kan een goede inschatting worden gemaakt hoeveel werk het Team per Sprint aankan, hetgeen de basis is voor zowel een betrouwbare Sprint Planning op uitvoerend niveau, als voor Release Planning op meer strategisch vlak.Theme


Een Theme is een bij elkaar horende set User Stories die een gemeenschappelijk attribuut bezitten of gegroepeerd kunnen worden onder hetzelfde concept of thema. Vaak betreft het een nog niet verder uitgewerkt idee dat wellicht aan het product kan worden toegevoegd als blijkt dat het voldoende 'business value' heeft. Een Theme is veel te omvangrijk en meestal ook nog te vaag omschreven om aan het Team aan te kunnen bieden ter realisatie, maar kan toch in de Product Backlog worden opgenomen als mogelijke kandidaat voor Grooming en uiteindelijk realisatie.User Story


User Stories zijn items die in de Product Backlog staan, gerangschikt naar waarde voor de klant of eindgebruiker. Een User Story is een korte, kernachtige definitie van een wens of eis van de opdrachtgever, volgens een vast formaat: als wil ik , omdat . Het grote verschil met de klassieke requirements is dat User Stories beschrijven waarom iets gedaan moet worden. Dit is belangrijk informatie voor het Team om tot een passende oplossing te komen. Daarnaast kunnen er acceptatie voorwaarden of een demo script bij de User Story opgenomen worden. Hoe de oplossing er precies uit moet zien, wordt door het Team gedurende de Sprint bepaald. Een belangrijk onderscheid met de traditionele aanpak is dat alleen de User Stories met hoge prioriteit in detail worden uitgewerkt onder de hoede van de Product Owner, zodat ze op tijd klaar zijn voor de start van de volgende Sprint. Dit continu proces van het verwerken van voortschrijdend inzicht en nieuwe gebruikers- wensen vormt de basis voor de wendbaarheid en adaptiviteit van Scrum.


Agile Scrum Foundation Training Info Agile Scrum Foundation Training Flyer Agile Scrum Foundation Training Inschrijven