What is Agile

Wat is Agile? De essentie van het Agile werken

Agile is een mindset!


Agile is op de eerste plaats een mindset, een manier van kijken en handelen die fundamenteel afwijkt van de traditionele benadering van projecten. Iemand met een Agile mindset ziet het leven als een speelveld om nieuwe mogelijkheden te vinden, en bij zichzelf nieuwe vaardigheden en talenten te ontdekken. Agile betekent 'behendig' of 'lenig', en zegt ook veel over de wendbaarheid van een organisatie die het toepast. Agile is ogenschijnlijk simpel – het bestaat uit 4 kernregels – maar in de praktijk soms lastig te implementeren. Dat komt omdat binnen een organisatie Agile implicaties heeft op alle lagen. Het vraagt veel van een bedrijfscultuur en van gedrag van alle betrokkenen - Agile is een organisatie-brede en allesomvattende werkwijze, van cultuur tot techniek.

Het Agile Paradigme: sturen op adaptiviteit


Belangrijkste kenmerk van het Agile paradigma is dat verandering, onvoorspelbaarheid en onvoorziene complexiteit worden gezien als onvermijdelijk in iedere vorm van productontwikkeling. In plaats van onzekerheid te bezweren of te bagatelliseren, erkent Agile volmondig dat je nooit alles kunt voorzien, en er altijd onverwachte zaken roet in het eten zullen gooien. En dat is precies de reden voor het ontstaan van de Agile werkwijze. Bovendien, als je goed om kunt gaan met onverwachte zaken, heb je ook zakelijk gezien een voorsprong op concurrenten.

Agile Teams: zelfsturend en toch gedisciplineerd


Agile teams zijn in hoge mate zelfsturend en niet vastgeroest in oude gewoontes of een conventionele aanpak. Toch is de Agile werkwijze zeer gedisciplineerd - in tegenstelling wat soms wel wordt gedacht, gaat een Agile team doelgericht te werk, met de wensen van eindgebruikers op het netvlies. Het voornaamste doel van een Agile team is om de opdrachtgever producten te leveren met een zo hoog mogelijke business value op het moment van oplevering.

Ervaar de Agile mindset in de Scrum Training


Als je alles te weten wilt komen over de Agile mindset, de hoe de Agile principes toe te passen in jouw eigen werkomgeving, overweeg dan om deel te nemen aan de Agile Scrum training van ImprovemenT. De ervaren Agile trainer en coach gaat uitgebreid in op de achtergronden en kenmerken van Agile en het Agile projectmanagement framework Scrum, zodat ook jij de Agile mindset tussen de oren krijgt, en successen boekt met Scrum!Open-Inschrijving Agile Scrum training + follow-up voor € 475,-
De eerstvolgende Scrum training is volgeboekt, er is een wachtlijst.

Verhoog nu je effectiviteit èn je marktwaarde, en schrijf je nu in!Gemiddelde waardering voor de ImprovemenT Scrum Trainingen: Waardering Schaal 1-10 (64 recensies)


Uitwerking van het Agile werken in pragmatische kenmerkenVoortschrijdend InzichtVoortschrijdend Inzicht


Kenmerkend voor de Agile werkwijze is dat er altijd ruimte is voor nieuwe inzichten, zodat het project steeds kan worden bijgestuurd. Dit is een essentieel verschil met de traditionele manier van werken, waarbij partijen ervan uitgaan dat bij de start van een project alles zo goed mogelijk is gedefinieerd en afgesproken. Maar zeker in een onvoorspelbare, snel veranderende business is het essentieel om te blijven voldoen aan de actuele eien en steeds wijzigende verwachtingen van de eindgebruikers. Daarom zijn Agile werken en gebruik maken van voortschrijdend inzicht eigelijk twee handen op één buik.FeedbackFeedback


Het tijdig ophalen van relevante feedback is noodzakelijk om te controleren of het team op de juiste weg is, en ook tijdig te kunnen inspelen op veranderende (of niet goed begrepen) eisen van van de opdrachtgever en de eindgebruikers. De stem van de eindgebruikers moet daarom luid en duidelijk klinken: zonder feedback is Agile werken in feite onmogelijk.Zelfsturende TeamsZelfsturende, Cross-functional Teams


Een Agile team heeft een grotere verantwoordelijkheid vergeleken met de traditionele ontwikkel teams. Zij bepalen in hoge mate zelf de hoeveelheid werk voor de komende iteratie, en voeren de werkzaamheden ook zelfstandig uit. Ze hebben een pro-actieve, zelf-organiserende houding, en scheppe een sfeer in het team waarin men elkaar helpt, maar ook aanspreekt op ineffectief gedrag.
Een Agile team heeft in de meeste gevallen 5 à 7 leden; teams met meer dan 9 leden worden ineffectief. Deze, vaak multidisciplinaire teams zijn ook cross-functional, hetgeen betekent dat iedereen die nodig is om het overeengekomen doel te bereiken, in het team zit. Cross-functinality is derhalve een team eigenschap, en niet een eigenschap van een individueel teamlid.TimeboxingTimeboxing


Agile is inherent aan kort-cyclisch werken. Kenmerkend voor Agile-methoden is daarom de opdeling van het project in korte, overzichtelijke periodes, die 'iteraties' genoemd worden. Deze iteraties zijn time-boxed, hetgeen wil zeggen dat ze een vooraf gedefinieerde tijdsduur hebben, b.v. 2 of 3 weken. Iedere iteratie is in feite een miniatuurproject, die alle noodzakelijke taken omvat, zoals: planning, analyse, ontwerp, testen en documentatie. Het is de bedoeling om aan het eind van iedere iteratie een deelfunctionaliteit compleet op te leveren, zodat een concreet deelproduct kan worden gedemonstreerd. Door het inbouwen van een vast ritme van deze verificatie-momenten, wordt het project risico beperkt en komt men snel te weten of men op de goede weg zit voor de volgende release(s).Continuous LearningContinuous Learning


In tegenstelling tot andere, meer formele methoden van werken, heeft Agile geen strak gedefinieerd einddoel. Er bestaat dus geen algemeen geldend 'Agile kookboek'. Een organisatie is dus eigenlijk nooit 'klaar' met Agile - het is eerder een manier om te reizen. Dit betekent dat in een Agile werkomgeving ruimte moet zijn om buiten de gebaande paden te gaan, om te experimenteren - en dus ook om fouten te maken. Regelmatig vindt er een evaluatie plaats om samen te bespreken hoe het werk effectiever en plezieriger kan worden ingericht. Een Agile werkomgeving wordt daarom vaak ervaren als plezierig en ook veilig, men wordt niet gelijk afgerekend op fouten.Communication TemperatureCommunicatie Temperatuur


In een Agile werkomgeving heeft het de voorkeur om mondeling met elkaar te communiceren: face-to-face, b.v. samen staande voor een whiteboard. Agile methodieken trachten de communicatie-temperatuur zo hoog mogelijk te maken, om misverstanden weg te nemen die voortvloeien uit schriftelijk communiceren. De crux is dat men elkaars lichaamstaal kan waarnemen en deze essentieële informatie meegenomen kan worden in het afstemmen van de gesprekspartners.
Dit wil overigens niet zeggen dat er in het Agile werken geen sprake meer zou zijn van documenteren. Uiteraard moeten belangrijke zaken vastgelegd worden, maar dit dient wel op een Agile wijze te gebeuren - dus geen vuisdikke documenten meer die stof liggen te verzamelen in een kast.Shared ResponsibilityCollectieve Verantwoordelijkheid


Agile teams bestaan uit leden die nauw met elkaar samenwerken, en een daadwerkelijke wederzijdse interesse hebben in elkaars werk. Als een teamlid in de problemen zit, dan schieten andere teamleden te hulp zodat het gemeenschappelijke doel bereikt kan worden. Agile werken houdt in dat het team gezamenlijk de uitdagingen aangaat, en ook samen de successen viert. Agile is teamsport!Agile is an iterative and adaptive approach to system development,
performed in a highly collaborative manner by self-organizing teams,
with just enough ceremony that produces high quality systems
in a cost effective and timely manner,
which meets the changing needs of its stakeholders.